Nhạc và lời: Việt Quốc, trình bày: chính tác giả

Đại Tang An Bằng, RIP: Lê Quang Nam, Văn Thị Mỹ Lan, Văn Thị Mỹ Lệ, Lê Minh Phụng, Văn Thị Chớ