ABN xin đưa tin, cáo phó của gia đình anh Huỳnh Đặng Minh Duy như sau:

Cáo Phó:

Phật Tử Huỳnh Đặng Minh Duy, Pháp Danh Quảng Minh Mẫn, sinh ngày 21 tháng 5 năm 1984, đã qua đời vào lúc 4:15 chiều ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại thành phố Chicago, tiểu bang Illinios.

Hưởng dương 35 tuổi.

Linh cửu được quàn tại: 9000 151st St., Orland Park, IL 60462

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ 6, ngày 2-11-2018

 • 1:00 PM Trang Trí Linh Đường
 • 2:00 PM Lễ Sái Tịnh Nhập Quan
 • 2:30 PM Thăm Viếng
 • 7:30 PM Lễ Phục Hồn Thọ Tang

Thứ 7, ngày 3 -11-2018

 • 9:00 AM Gia Quyến Cúng Trà
 • 9:15 AM Thăm Viếng, Luân Phiên Tụng Niệm
 • 11:30 AM Cúng Cơm Trưa
 • 12:00 PM Thăm Viếng, Luân Phiên Tụng Niệm
 • 7:00 PM Lễ Tịch Điện Quy Y Linh

Chủ Nhật 4-11-2018

 • 9:00 AM Gia Quyến Cúng Trà, Tụng Niệm
 • 9:15 AM Thăm Viếng, Luân Phiên Tụng Niệm
 • 11:30 AM Cúng Cơm Trưa
 • 12:00 PM Lễ Bạch Phật Di Quan
 • 3:30 PM Di Quan Hỏa Táng tại 919 N. Garfield St., Lombard, IL 60148
 • Hoàn Tất

Gia Quyến:

 • Cha: Huỳnh Đặng Bốn
 • Mẹ Lê Thị Phước
 • Chị Gái: Huỳnh Đặng Lệ Thu
 • Em Trai: Huỳnh Đặng Minh Thạch
 • Em Gái: Huỳnh Đặng Lệ Thảo
 • Vợ: Văn Thị Trí
 • Trưởng Nam: Huỳnh Đặng Ayden
 • Con gái: Huỳnh Đặng Kayla và Huỳnh Đặng Ari
 • Cùng toàn thể tang quyến cùng khính cấp báo.

Trong lúc tang gia bối rồi không sao tránh khỏi sai sót, lỗi lầm, kính xin niệm tình tha thứ.