Tin buồn từ tiểu bang Texas:  Anh Trương Đại Dương, pháp danh Nguyên Tâm, con của ông bà Ngợi Hạnh, vừa qua đời ở tuổi 43.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng con vô cùng thương tiếc báo tin đến quý bà con thân bằng quyến thuộc cùng thân hữu xa gần: Chồng, con của chúng tôi là:

Hương Linh Phật Tử
Trương Đại Dương
Pháp danh: Nguyên Tâm

Sinh ngày 05 tháng 06 năm 1980 tại Biển Thái Bình Dương, Pacific Ocean, Việt Nam.  Tạ thế ngáy 13 tháng 11 năm 2023 tại Houston, TX.

Hưởng dương: 43 tuổi

Tang lễ sẽ được thực hiện tại nhà quàn Vĩnh Phước, 8514 Tybor Dr., Houston, TX 77074.

Chương Trình Tang Lễ:

Thứ Sau, ngày 17 tháng 11 nam 2023

 • 10:00 AM: Lễ Nhập Liệm, Cầu Siêu, Phục Tang, Thăm Viếng
 • 03:00 PM: Tụng Kinh Di Đà
 • 04:00 PM: Lễ Tịch Điện, Cúng Cơm

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 11 năm 2023

 • 09:00 – 11:00 AM: Lễ Cầu Siêu, Di Quan, Hỏa Táng.
 • Sau khi hỏa táng, di ảnh sẽ được đưa về an vị tại Chùa Hương Lâm, 4203 County Rd 89, Pearland, TX 77584

Tang Gia Đồng Kính Báo:

 • Cha: Trương Minh Ngợi
 • Mẹ: Nguyễn Thị Hạnh
 • Vợ: Jamie Ferraro
 • Chị: Trương Thị Duyên, chồng Kevin Witts và các cháu
 • Em: Trương Minh Cường, vợ Lê Thị Kiều, và các cháu
 • Em: Trương Thị Hồng
 • Em: Trương Chi Long, vợ Nguyễn Thị Trang và các cháu
 • Em: Trương Thị Huệ, chồng Trần Huy và các cháu
 • Em: Trương Johnson

Toàn gia tang quyến chúng con xin cung thỉnh Chư Tôn Đức cùng thân bằng quyến thuộc và quý thân hữu xa gần xin nhất tâm trợ duyên cầu nguyện cho Hương Linh Phật Tử Trương Đại Dương pháp danh Nguyên Tâm vãnh sanh về Tịnh Độ.

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang.

Đại Gia Đình Đồng Thành Kính Tri Ân!