Mệ : A nê Hồ Thị Xuy qua đời .

Tin buồn từ Trung Định Hải ,An Bằng Mệ Anê: Hồ Thị Xuy Sinh ngày: 20/5/1939 (Kỷ Mão) thường trú...

Read More