Thơ

Xuân vừa đánh thức nụ hồng hoa
Tết đã về đây khắp mọi nhà
Dệt mấy câu thơ đền nghĩa mẹ
Ghi vài nét chữ đáp tình cha
Cầu mong đất nước muôn đời thịnh
Nguyện ước non sông vạn thái hoà
Trống điểm hương trầm dâng đức tổ
Ngoài sân gió chuyển phút giao thoa…

BN 1/18/19