Buổi nớ người đi đã hẹn thề
Cùng em sánh bước dạo đường quê
Hàng dương biển ngọc thuyền cha đó
Ruộng lúa đồng xanh gánh mạ tề
Lá rụng đông sang mừng trước ngõ
Hoa khai tết đến đợi ngoài đê
Chiều ni én lượn chân trời tím
Hỏi đến xuân mô mới trở về.?

Bằng Nguyễn 12/18/18