Vào ngày 27 tháng 5 năm 2023, một buổi bốc thăm đã diễn ra tại đình làng, để chuẩn bị cho Lễ Hội Đua Thuyền Truyền Thống Làng An Bằng lần thứ 126.  Hiện diện gồm có ban tổ chức, đương kim thủ bộ, các bô lão quan cựu làng, và một số thành viên.  Qua đó, ban tổ chức đã tiến hành cuộc bốc thăm để chọn màu áo và số thuyền.  Tất cả có ba vạn: Bắc Thương, Trung Định Hải, và An Mỹ.  Ba màu áo được ấn định là: màu xanh nước biển, màu vàng, và màu đỏ.  Theo truyền thống thì có tất cả sáu thuyền, mỗi vạn được đại diện hai thuyền.  Kết quả bố thăm như sau:

Vạn Bắc Thượng:

  • Màu Xanh Nước Biển
  • Thuyền Số 1
  • Thuyền Số 6

Vạn Trung Định Hải:

  • Màu Vàng
  • Thuyền Số 3
  • Thuyền Số 4

Vạn An Mỹ:

  • Màu Đỏ
  • Thuyền Số 5
  • Thuyền Số 2

Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã hoàn thành các thể lệ đua và đã gởi cho các vạn để tuân thủ.  Tại buổi họp, thể lệ đua cũng đã sơ lược.

Video:

Tin và hình:

Sơn Trần

Văn Công Tôn