ENGLISH: An Bang Frontline Professionals Take Covid-19 Vaccine

As the FDA has approved vaccines from both Pfizer and Moderna for emergency use, many frontline workers, including doctors and nurses, are starting to take the vaccine shots in the first phase of the vaccination.  According to CDC, Covid-19 vaccine is available to the following groups, based on risk priority: 

 1. Healthcare workers
 2. Seniors (age over 65)
 3. Immunocompromised people 
 4. Essential workers
 5. Fire/Rescue/Police
 6. Teachers
 7. Highest incidence areas 
 8. Children
 9. Young adults (ages 18-30)
 10. General public

While each state has the authority to prioritize which group should take the vaccine first, in general, healthcare workers and seniors are considered as phase 1A, essential workers and immunocompromised people are phase 1B, and the general public is phase 2.  Phase 1A is being vaccinated, phase 1B will be in the spring of 2021, and phase 2 will be in the summer of 2021.

Both vaccines from Pfizer and Moderna require two shots. In the past week, the vaccines have been distributed to local hospitals for healthcare workers and seniors.  Many An Bang professionals are in the healthcare field and are taking the first shots.  

On her Facebook, Dr. Michelle Nguyen, posted her message while showing a photo of her taking the vaccine: “Let’s put an end to this pandemic! Covid-19 vaccine.”

Dr. Ly Nguyen also took the shot. “I received mine at the same time with Dr. Michelle Nguyen at Advent Health in Celebration on Friday. Min side effects like body aches, headaches. Fatigued. Process very streamed line. ORMC and Florida Heath progress’s very streamline, next dose in a few weeks.

Dr. Peter Van registered the vaccine through his hospital and got his first of 2 Pfizer shots on December 17, 2020, “one step closer,” he posted on his Facebook. 

Dr. Hugh LeVan reminds everyone that the vaccine is now only available to frontline workers and seniors only.

Dr. Dustin Huynh, while taking his shot, hashtagged #TrusttheScience and stated: “Let’s all make this happen.  Put an end to this pandemic!”

Clinical pharmacist, Nga Le, who has been involved in the clinical trials for the vaccine and appeared on NBC news in “Race for a Covid-19 Vaccine”, disclosed that she has taken the shot.

A Race For A Covid-19 Vaccine

As for the senior group, registered pharmacist Lyna Dao, who works at CVS Health, revealed that she will be administering vaccine shots at a nursing home the day after Christmas.

Covid-19 has interfered with our normal lives since March of 2020.  With the vaccine now available, it’s our only hope that we will get back to normality. Our An Bang health professionals recommend us that we should take the vaccine when it is available to us, depending what group we belong to.  Most likely, we – the general public, will get our chance in the summer of 2021.  All the public gatherings that the Anbangers are used to, such as wedding occasions, family reunions, or new year (Tet) celebration will be returning as normal.  Meanwhile, it’s recommended that we continue practicing social distancing and wearing masks to protect ourselves and others.  

Dr. Peter Van emphasized the importance of taking the vaccine on his other Facebook:  “ … Please consider getting yours when it is available to you.  It’s a series of 2 shots 21-28 days apart depending on the vaccination series you get.  Let’s get this under control.  We need to try and return to our normal lives ASAP!”

We have been restricted to public gathering long enough. Life will be as exciting as it has always been for the Anbangers with the vaccine availability.  After the summer of 2021, or whenever the general public group is allowed to take the vaccine, we will enjoy our life that we have been missing for awhile.

TIẾNG VIỆT: Các Chuyên Gia Y Tế An Bằng Tiêm Vaccine Covid-19

Trong lúc FDA Hoa Kỳ vừa chấp thuận vaccine của hai công ty Pfizer và Moderna, nhiều nhân viên tiền tuyến như bác sĩ, y tá đang bắt đầu đón nhận nó ở giai đoạn đầu.  Theo CDC, vaccine cho Covid-19 được phân phát theo thứ tự của các nhóm sau đây: 

 • Nhân viên y tế
 • Các vị cao niên (trên 65 tuổi)
 • Những người suy giảm miễn dịch
 • Những nhân viên thiết yếu
 • Lính cứu hỏa, cứu thương, cảnh sát
 • Các giáo viên
 • Những nơi có ca nhiễm cao
 • Trẻ em
 • Thanh niên tuổi từ 18 đến 30
 • Toàn bộ dân chúng

Mặc dù mỗi tiểu bang có quyền ưu tiên nhóm nào nên tiêm vaccine trước, chung chung thì các nhân viên y tế và các vị cao niên được liệt kê vào giai đoạn 1A, những nhân viên thiết yếu và những người bị suy giảm miễn dịch vào giai đoạn 1B, và toàn bộ dân chúng vào giai đoạn 2.  Giai đoạn 1A đang được tiêm vaccine, giai đoạn 1B sẽ được tiêm vào mùa xuân 2021, và giai đoạn 2 sẽ vào mùa hè 2021. 

Cả hai loại vaccine của Pfizer và Moderna đều cần tiêm hai mũi. Trong tuần qua, vaccine đã được phân phối đến các bệnh viện địa phương cho các nhân viên y tế và người cao niên. Nhiều chuyên gia của An Bằng trong lãnh vực y tế và đang được tiêm những mũi đầu tiên.

Trên Facebook của mình, bác sĩ Michelle Nguyen, đã cho thấy một bức ảnh cô ấy đang tiêm vaccine, với lời nhắn nhủ: “Hãy chấm dứt trận đại dịch này! Vaccine phòng ngừa covid-19.”

Bác sĩ Lý Nguyễn cũng đã chính ngừa cùng thời điểm với bác sĩ Michelle Nguyen. “Tôi chích cùng thời điểm với bác sĩ Michelle Nguyen tại bệnh viện Advent Health ở thành phố Celebration vào hôm thứ Sáu.  Những phản ứng phụ nhỏ như đau nhức cơ thể, nhức đầu, mệt mỏi.  Tiến trình được xếp đặt rất chuẩn mực.  Trung trung y tế vùng Orlando (ORMC) và Sở Y Tế tiểu bang Florida sắp đặt điều này rất ngăn nắp.  Liều thứ hai sẽ vào vài tuần sau.”

Bác sĩ Peter Van đã đăng ký vaccine này thông qua bệnh viện của mình và nhận được mũi đầu tiên trong 2 mũi của loại vaccine từ Pfizer vào ngày 17 tháng 12 năm 2020.  “Một bước tiến gần”, ông đăng trên Facebook của mình.

Bác sĩ Hugh LeVan nhắc nhở mọi người rằng vaccine hiện chỉ được cung cấp cho nhân viên tuyến đầu và những người cao niên.

Bác sĩ Justin Hùynh, kèm theo hastag #Tin vào Khoa Học, đã nói trong lúc tiêm vaccine: “Tất cả chúng ta cần làm điều này. Hãy chấm dứt cuộc đại dịch này.”

Dược sĩ lâm sàng Nga Lê, người tích cực tham gia vào các cuộc thử nghiệm lâm sàng cho vaccine và đã xuất hiện trên đài NBC toàn quốc trong chương trình “Cuộc Đua cho Vaccine Covid-19”, tiết lộ rằng cô đã tiêm.

Về phía nhóm cao niên, dược sĩ Lyna Dao, hiện đang làm việc tại CVS Health, tiết lộ rằng cô ta sẽ tiêm vaccine tại một viện dưỡng lão sau Giáng Sinh một ngày.

Covid-19 đã can thiệp vào cuộc sống bình thường của chúng ta kể từ tháng 3 năm 2020. Với vaccine vừa chấp thuận, nó là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta để đưa đời sống trở lại bình thường. Các chuyên gia y tế An Bằng khuyến cáo chúng ta nên tiêm vaccine khi đến lượt mình, tùy thuộc chúng ta được xếp vào nhóm nào. Rất có thể, hầu hết chúng ta – là công chúng, sẽ có cơ hội này vào mùa hè năm 2021. Tất cả các cuộc tụ họp công cộng mà người An Bằng đã quen thuộc, chẳng hạn như các dịp đám cưới, chạp giỗ hoặc tất niên hay tân niên (Tết) sẽ được trở lại bình thường. Tuy nhiên trong lúc này, chúng ta nên tiếp tục thực hành giữ xa khoảng cách và đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Bác sĩ Peter Van nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng vaccine trên Facebook khác của mình: “… Vui lòng cân nhắc nhận vaccine khi đến lượt bạn. Đó là một loạt 2 mũi cách nhau 21-28 ngày tùy thuộc vào loại vaccine mà bạn nhận được. Hãy làm cho cuộc đại dịch này trong sự kiểm soát. Chúng ta cần cố gắng và trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt! ”

Chúng ta đã bị hạn chế tụ tập công cộng đủ lâu rồi. Cuộc sống sẽ thú vị như mọi khi cho người An Bằng chúng ta với một vaccine đang chờ đợi. Sau mùa hè năm 2021, hoặc bất cứ khi nào nhóm công chúng được phép sử dụng vaccine, chúng ta sẽ tận hưởng lại cuộc sống mà chúng ta đã thiếu mất đi trong thời gian qua.

Lược ghi: Văn Đình Lang Quân