Đa số người An Bằng chúng ta mới nhập cư không cần đến cẩm nang này, vì chúng ta có thân nhân ở Hoa Kỳ rất lâu và họ có thể hướng dẫn tường tận.  Tuy nhiên, bản cẩm nang này có đầy đủ các thông tin cần biết mà bạn có thể tự nghiên cứu.  Cảm nang này được trích từ website của Sở Di Trú Hoa Kỳ USCIS.

Bản Việt Ngữ:

Bản Anh Ngữ: