Cáo Phó

Gia đình chúng tôi / chúng con vô cùng thương tiếc báo tin cùng bà Con, Cô bác, Nội, Ngoại Thông gia, Thân thuộc, bằng hữu gần, cháu chúng tôi là:

Hương Linh cố Phật tử: Văn Thị Mỹ Lan, Pd: Chơn Bạch Châu
Sinh ngày 10/10/1989 tại An Bằng, Vinh An, Huế, VN
Đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 16 tháng 2 năm 2019, tại tiểu bang Mississippi.

Hưởng dương 32 tuổi

Hương Linh cố Phật Tử: Văn Thị Mỹ Lệ, Pd: Chơn Bạch Hiếu
Sinh ngày 27/6/1991 tại An bằng, Vinh an, Huế, VN
Đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 16 tháng 2 năm 2019, tại tiểu bang Mississippi.

Hưởng dương 30 tuổi

Linh cữu được quàn tại:

Natchez Trace Funeral Home
759 Highway 51
Madison, MS 39110
Tel: 601-898-8565

Chương Trình Tang Lễ

Thứ 5 -21-2-2019

 • 9:00 AM      Lễ Trị Quan- Nhập Liêm
 • 11:00 AM    Khai kinh Bạch Phật- Phục Hồn Thành Phục-Tiến linh
 • 1:00 – 4:00PM       Phân ưu phúng viếng, thăm viếng thân bằng quyến thuộc gần xa
 • 5:00 PM       Lễ cầu siêu, Tiến Linh
 • 7:00-9:00 PM        Pháp Thoại – Cảm Niệm gia quyến

Thứ 6 – 22-2-2019

 • 9:00 AM      Đại lễ kỳ siêu, tiến linh
 • 11:00 AM    Thuyết Linh
 • 12:30 PM     Phúng viếng
 • 1:00 PM      Nghi Thức Làng Mai (Tăng Thân)
 • 2:00 PM      Lời chia sẻ Tăng Thân
 • 3:00 PM      Lời Cảm Tạ Tang Gia
 • 4:00 PM      Lễ Nhập Liệm (Linh cữu sẽ đưa về an táng tại quê nhà)
 • 6:00 PM      An Linh – Tạ Phật – Hoàn Mãn

Trong Lúc Tang gia bối, không làm sao tránh khỏi những điều sơ sót xin mong quý vị niệm tình hoàn hỷ.

Tang Gia Đồng Kính Báo

Văn công Tin