Xuân Đinh Dậu về, Cha Văn Đình Quang có lời chúc đến toàn thể con dân An Bằng.

ABN xin kính chuyển lời chúc tết từ cha Văn Đình Quang.