Tin buồn từ Colorado: Chị Nguyễn Thị Hiền, pháp danh Vân Liên, vừa qua đời tại thành phố Erie, tiểu bang Colorado, hưởng dương 36 tuổi, để lại người chồng, anh Nguyễn Sửu, và con gái là cô Nguyễn Kira Ái Nhi. Chị Hiền là ái nữ của ông bà Bá Mến. Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần. Mẹ, Vợ của chúng tôi là:

Nguyễn Thị Hiền
Pháp danh: Vân Liên

đã từ trần lúc 1:00 PM ngày 21 tháng 8 năm 2021, nhằm ngày 14 tháng 7 năm Tân Sửu tại thành phố Erie, Colorado.

Hưởng dương 36 tuổi

Linh cữu được quàn tại:

Olinger Crown Hill
7777 W. 29th Ave., Wheat Ridge, CO 80033

Chương trình tang lễ:

Thứ Tư, ngày 25 tháng 8, 2021
2:00pm – 5:30pm: Thăm viếng
5:30pm – 7:30pm: Lễ Phát Tang, Truy Điệu, Cầu Siêu

Thứ Năm, ngày 26 tháng 8, 2021
9:00am – 9:30am: Lễ Khiển Điện
9:30am – 10:00 am: Thăm viếng lần cuối
10:00 am: Di quan
11:00 am: Hoả táng

Tang gia đồng kính báo

  • Chồng: Nguyễn Sửu
  • Trưởng nữ: Nguyễn Kira Ái Nhi

Cáo phó này thay thế thiệp tang
Xin miễn phúng điếu và vòng hoa