Tin buồn từ Florida:  Chị Văn Thị Trang, pháp danh Tâm Hương, vừa qua đời ở tuổi 43.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc, bằng hữa xa gần: Con, em, chị của chúng tôi là:

Hương Linh: Văn Thị Trang
Pháp danh: Tâm Hương

Sinh Ngày 1 tháng 10 năm 1980.
Mất Ngày 6 tháng 12 năm 2023.
Hường dương 43 tuổi

Chương Trình Tang Lễ:
Tại Tư Gia:

 • Ngày 6.12.2023 đến ngày 10.12.2023, vào lúc 8:00 pm – Ngồi Thiền, Tụng Kinh, Hộ Niệm
 • Ngày 11.12.2023 đến ngày 12.12.2023, vào lúc 5:00pm – Ngồi Thiền, Tụng Kinh, Hộ Niệm

Tại Nhà Quàn: Fred Hunter’s Funeral Home, 6301 Taft St, Hollywood, FL 33024, (954) 210-5275
Ngày 13.12.2023

 • 10:30 AM – 12:00 PM Lễ Nhập Liệm, Khai Kinh Lạy Bụt, Phục Tang, và Đại Cầu Siêu
 • 12:00 PM – 1:00 PM Thăm Viếng
 • 1:00 PM – 2:00 PM Đốt nến cầu nguyện và Chia sẻ của thân quyến
 • 2:00 PM – 2:30 PM Lễ Di Quan, Lễ Hỏa Táng

Gia đình chúng tôi trân trọng kính báo

 • Mẹ: Hồ Thị Xuê
 • Chị: Sự Cô Chân Lăng Nghiêm
 • GĐ anh chị Kỹ Thuỷ và các cháu
 • GĐ anh chị Tuấn Phượng và các cháu
 • GĐ anh chị Thành Mỹ Tiên và các cháu
 • Em: Văn Đại Nam

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang. Gia đình chúng tôi xin miễn nhận phúng điếu và vòng hoa.