Chào năm mới khắp nơi tràn khí ấm

Gặp thời chốn chốn rộ hoa tươi .