Ngày 30/12/Mậu Tuất( 04/02/2019):

5 giờ 30 sáng lễ dựng nêu

12 giờ lễ đón giao thừa

Ngày 02 tháng Giêng năm Kỷ Hợi(06/02/2019):

3 giờ sáng lễ cúng hạ vọng.

7 giờ Tết bộ

Ngày 07 tháng Giêng năm Kỷ Hợi (11/02/2019):

2 giờ sáng lễ cầu an.

Vậy Ban cúng tế làng An Bằng kính báo để con dân được biết và tiện hoạt động trong những ngày Tết thuận lợi .

Đương kim thủ bộ Văn Đình Năm.