Làng văn hoá An Bằng
Chương trình lễ Tết Nhâm Dần -2022:
Ngày 30 /12/Tân Sửu :
7:30 sáng: Lễ dựng nêu
12 giờ đêm: Lễ đón giao thừa
Ngày 02/01/Nhâm Dần:
2 giờ sáng: Lễ hạ vọng
7 giờ: Tết bộ
Ngày 07/01/Nhâm Dần: Lễ cầu an
8 giờ 30 ( 06/01/Nhâm Dần )  chuẩn bị rạp, các vật dụng
12 giờ đêm chuẩn bị vật lễ, nhan đèn
01 giờ đến 3 giờ 30 :Tế lễ
3 giờ 30 đến 4 giờ: Tống uế và thả long châu nhằm cầu cho con dân An Bằng ở khắp nơi được bình an.
Thay mặt hội đồng làng kính báo
Đương kim thủ bộ
Văn Đình Nhơn