Biển trở mình, sang mùa biển động

Gió chướng về rung động tâm tư

Hỏi lòng, bạn ở mô chừ

Để ta lặng lẽ tương tư một mình

 

Mấy tháng trước, bọn mình bốn đứa

Chưa lên ghe mà hứa hẹn suông

Qua bên chốn đó Hồng Kông

Đất người xứ lạ xin đừng bỏ nhau

 

Ghe vừa nổi, nhảy mau lên chứ

Tới bạc rồi nước cứ vô chằn

Hỏi nhau chừ biết mần răng

Đưa ghe vô lại mà răng an toàn

 

Trở lại bờ, ầm vang súng nổ

Tim gan ai chẳng sợ héo hon

Chạy đi tìm sự sống còn

Mùa hè năm tới tìm hòn đảo xa

 

Trên bãi biển, mình ta rảo bước

Nhìn ra khơi mắt ngước đăm chiêu

Trời sao gây cảnh tiêu điều

Người đi kẻ ở, chiều chiều nhớ nhau.

 

Bút Hiệu: Ngày Kòn Lại

9-19-18