GXAB – Sau bao tháng ngày ấp ủ và ước nguyện của Nhóm Chị Em Mang Thánh Hiệu Mátta từ trong nước đến hải ngoại. Tượng Đài Thánh Nữ MÁTTA đã được xây dựng và hoàn thành tốt đẹp. Hoà cùng với các hàng Tượng Đài Các Thánh:
Tượng Đài Thánh Gioakim – Anna.
Tượng Đài Thánh Phanxicô Khó Khăn.
Tượng Đài Thánh Bênêđíctô.
Tượng Đài Thánh Phanxicô Xavie.
Tượng Đài Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
Tượng Đài Thánh Antôn Pađôva.
Tượng Đài Thánh Giuse.
Núi Mẹ Maria Lộ Đức.
Tượng Đài Thánh Phaolô.
Tượng Đài Thánh Phêrô.
Tạo thành một quần thể tuyệt đẹp và linh thiêng thánh thiện. Tượng Đài Các Thánh Bổn Mạng là nơi các Nhóm Bổn Mạng tôn kính, dâng lời cầu nguyện và là gương nhân đức tuyệt vời để tất cả mọi người noi theo. Xin tạ ơn Chúa vì mọi điều Ngài ban cho giáo xứ An Bằng chúng con.                                                      
Tin: Lê Bảo Hoài Nam