Chùa An Bằng hái lộc đầu năm mừng Xuân Di Lặc

Giáo xứ An Bằng thánh lễ đầu năm 

Thực hiện: Rôn Hoàng, Nhật Thành, Thanh An.