Hình ảnh: Phóng viên ABN – Central North Florida – Thành Lê, Bình Nguyễn, Thắng Lê