Hình ảnh lễ thượng lương đình chợ được phóng viên ABN ghi nhận, sau đây.