Thư Thông Báo:

Kính thưa Cô Bac, Quý O Dượng, cùng toàn thể con cháu nội ngoại.  Theo sự thống nhất của cô bác, đã quy định, năm nay họ Hồ tổ chức chạp tại Miami, Florida.

Địa điểm:

Hội Trường Old Davie School Historical Museum
6650 Griffin Road
Davie, Florida 33314
Liên lạc: 954-797-1044 hoặc 954-512-4532

Thời gian:

Ngày 2 tháng 9, năm 2018 (September,2 2018 – Labor Day) – 2:00 PM

Kính mời cô bác và con cháu nội ngoại cố gắng sắp xếp công việc để về tham dự lễ chạp với mục đích nhớ tưởng đến cội nguồn dòng họ và cũng để cho con cháu biết bà con trong dòng họ, đồng thời để nhắc nhở cho con cháu biết được nguồn gốc của dòng họ.

T/M Ban Tổ Chức
Họ Trưởng: Hồ Phúc
Phone: 954-512-4532

Ghi chú: Nhờ Cô Bác và con cháu phổ biến tin này.

Nhớ lại Chạp năm 2015 tại đây: http://anbangnews.com/chap-ho-ho-an-bang-hai-ngoai-2015/