Sự kiện này đã hủy. This event has been cancelled.

Chạp Họ Hồ Văn 2021 – Hoãn Lại

Thư Mời Chạp

Kính thưa Cô Bác Nội Ngoại, các O Dượng và toàn thể con cháu trong dòng tộc họ Hồ Văn,

“Chim có tổ, người có tông.”

Để tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà của dòng họ ta, họ Hồ Văn tổ chức ngày chạp ba năm một lần.  Mục đích là để báo đáp công ơn của tổ tiên, tạo cơ hội cho con cháu được gặp nhau trong thâm tình bà con của dòng họ, và cũng để tạo sự đoàn kết, gắn bó trong dòng họ.

Năm nay, họ Hồ Văn tổ chức ngày chạp vào lúc 1 giờ trưa, Chủ Nhật, ngày 5 tháng 9 năm 2021 tại Old Davie School Historical Museum, địa chỉ: 6650 Griffin Road, Davie, FL 33314, ĐT: 954-797-1044

Xin thông báo đến tất cả cô bác và con cháu nội ngoại để tiện việc sắp xếp thời gian, cùng nhau về họp mặt đông đủ để nói lên sự đoàn kết, gắn bó nơi dòng tộc ta.

Trân trọng,

Mọi chi tiết, xin liên lạc về trưởng họ:
Hồ Lê
305-804-4826

_________

Ho Van Family of An Bang – Invitation to 2021 Ho Van Clan Reunion Day

Dear Respectful Elders of the Ho Van Clan
Dear all Ho Van family members from both paternal and maternal sides

“Birds have nests, people have roots.”

To commemorate the ancestors of our family, the Ho Van family organizes a Reunion Day once every 3 years. The purpose  of this day is to pay our gratitude to our ancestors, create an opportunity for us – descendants to meet each other in the deep kinship of the family, and also to create unity and attachment in the family.

This year, the Ho Van family will hold a Reunion Day at 1:00 PM on Sunday, September 5, 2021 at the Old Davie School Historical Museum, address: 6650 Griffin Road, Davie, FL 33314, Tel: 954-797- 1044

I want to inform all the Ho Van Family members of the date and place above for planning ahead so that we can come together and meet in large numbers to show the solidarity and attachment in our clan.

Best regards,

For more information, please contact the head of the family:
Ho Le
305-804-4826