7/29/2016
Tin buồn từ Fort Meyers, Florida:

Hồ Văn Đình, pháp danh Nguyên An, con của ông bà Vinh Mễ, sinh năm 1982, do mang bệnh hiểm nghèo, đã qua đời vào lúc 6 giờ 36 phút sáng ngày 27 tháng 7 năm 2016.  Hưởng dương 35 tuổi.

Chương trình tang lễ như sau:

July 30, 2016, 4:30 PM
Lễ trị quan, nhập liệm
Bạch Phật, khai kinh
Phục hồn, thành phục

July 30, 2016, 5:30 PM
Đại lễ cầu siêu
Thuyết pháp độ linh

July 31, 2016
10:30 AM  Lễ khiển điện di quan
12:00 PM  Lễ hoả táng, thỉnh linh an vị, tạ Phật hoàn kinh, sự hoàn

Địa chỉ nhà quàn:

Hodges Funeral Home at Lee Memorial Park Cemetery and Crematory
12777 State Road 82
Fort Myers, FL 33913
(239) 334-4880

Xin chia buồn cùng ông bà Vinh Mễ và toàn thể gia quyến.  Nguyện cầu hương linh Nguyên An sớm về cõi Phật.