Hi Ng An Bng – Biên Bn Hp K 3

Thi Gian: Ngày 30 tháng 7 năm 2018, lúc 10 tối, giờ miền Đông

Địa Đim: Điện thoại viễn liên

Hin din: 38 người An Bằng khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ

Mc Đích: Họp mở rộng, bầu ban tổ chức Hội Ngộ An Bằng Hải Ngoại

Chương Trình: Giới thiệu làm quen, Ý nghĩa của cuộc hội ngộ, Bầu Ban Tổ Chức, Linh Tinh

I.   Điu Hành Bui Hp:

 1. Mời ông Nguyễn Chí Thanh và ông Trương Minh Cường (Miami) làm chủ tọa đoàn cho buổi họp
 2. Mời ông Lê Đức Long làm thuyết trình viên và điều hành buổi họp
 3. Mời ông Lê Trúc làm thư ký buổi họp

II.  Ý Nghĩa Cuc Hi Ng:

 1. Trao đổi thể thức họp, lấy sự yêu mến quê hương An Bằng làm trọng tâm của buổi họp
 2. Ông Lê Đức Long đọc phần giới thiệu của Bản Dự Án hội ngộ
 3. Trong tâm sự chưa nhất trí, địa điểm tổ chức dự định sẽ là:
  1. Miami, Florida
  2. Orlando, Florida

III. Sau khi đọc nhim v ca mi chc v, Đại Hi đã đề c & chính thc, nht trí bu chn nhng người sau đây vào Ban T Chc:

 1. Ông Trương Minh Cường (FL) – Trưởng Ban Tổ Chức
 2. Ông Lê Đức Long (CO) – Phó Nội Vụ
 3. Ông Trương Tấn Quyền (FL) – Phó Ngoại Vụ
 4. Ông Văn Thừa (FL) – Phó Ngoại Vụ (sẽ bổ sung vị trí này, vì ông Thừa chưa hứa, dù có mặt trong buổi họp)
 5. Ông Nguyễn Chí Thanh (OK) – Thư Ký
 6. Ông Lê Trúc (UT) – Thư Ký
 7. Ông Nguyễn Quang Đạo (FL) – Thư Ký
 8. Ông Văn Công Linh (FL) – Thủ Quỹ
 9. Ông Lê Đức Phiên (FL) – Trưởng Ban Tài Chánh
 10. Ông Lê Minh Tuyên (FL) – Ban Viên Ban Tài Chánh
 11. Ông Lê Dũng/Thủy (FL) – Ban Viên Ban Tài Chánh
 12. Ông Nguyễn Thành Trung (CO) – Trưởng Ban Văn Mỹ Nghệ
 13. Ông Lê Minh Tuyên (FL) – Trưởng Ban Văn Nghệ
 14. Ông Lê Mạnh Phúc (FL) – Ban Viên Ban Văn Nghệ
 15. Ông Đào Duy Chiến (MS) – Ban Viên Ban Văn Nghệ
 16. Ông Nguyễn Khắc Lộc (FL) – Trưởng Ban Văn Hóa
 17. Ông Văn Công Sang (CA) – Trưởng Ban Thông Tin Báo Chí
 18. Ông Nguyễn Hà (MI) – Trưởng Ban Hoạt Động
 19. Ông Lê Thanh Phong (FL) – Ban Âm Thanh Ánh Sáng
 20. Ông Lê Mạnh Phúc (FL) – Ban Âm Thanh Ánh Sáng
 21. Ông Lê Đức Long (CO) – Trưởng Ban Điều Hợp
 22. Ông Lê Minh Biểu (FL) – Trưởng Ban Tiếp Tân
 23. Ông Nguyễn Khương (FL) – Ban Viên Ban Tiếp Tân
 24. Ông Nguyễn Tuấn (FL) – Ban Viên Ban Tiếp Tân
 25. Ông Văn Đình Tấn (FL) – Ban Viên Ban Tiếp Tân

IV. Linh Tinh

1. Những nhân sự được bầu chọn bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, bằng cách tìm thêm nhân sự ban viên của các phân ban
2. Trưởng Ban Tổ Chức bổ sung thêm nhân sự, đặc biệt là mời nhân sự vào Ban Cố Vấn
3. Phó Ngoại Vụ tìm kiếm địa điểm để báo cáo vào kỳ họp sau.
4. Thời gian dự định tổ chức buổi Hội Ngộ:
a. Chủ Nhật, 26 tháng 5 năm 2019 (Lễ Memorial Day)
b. Mùa hè 2019, trước lúc học sinh vô học lại
5. Họp kỳ sau:
a. Ngày 27 tháng 8 năm 2018, 9:00 PM EST, ở số điện thoại viễn liên nói trên
b. Báo cáo các công việc và tiếp tục bước đi trong Dự Án đã vạch
6. Trong lúc này, Ban Tổ Chức vẫn tiếp tục liên lạc qua hệ thống Viber
7. Email của Ban Tổ Chức là: HoiNgoAnBang@gmail.com . Ban Thư Ký sẽ làm danh sách liên lạc
và tạo nhóm để tiện việc liên lạc, vì vậy, cần các thành viên cho biết email của mình
8. Lưu ý: Ban Thông Tin Báo Chí và Văn Hóa đã nhập chung tạm thời trong buổi họp, và sau đó
BTC đã mời được ông Văn Công Sang đảm trách Ban Thông Tin Báo Chí

Sau khi không còn gì bàn thảo thêm, phiên họp chấm dứt lúc 1:40 am sáng hôm sau.

 

Chủ Tọa Đoàn:

Trương Minh Cường
(ký tên)                                                                                         

Nguyễn Chí Thanh
(ký tên)

Thư Ký:

Lê Trúc
(ký tên)