Tin An Bằng Hải Ngoại

Vào hôm 21 tháng 7 năm 2020, lúc 9 giờ tối giờ miền đông Hoa Kỳ, một buổi họp trực tuyến trên mạng Google Meet đã diễn ra với trên 35 đại diện các địa phương An Bằng tham dự.  Đây là buổi họp được thông báo rộng rãi qua thư mời có đăng tải trên anbangnews.  Tuy nhiên, có lẽ vì quên thời gian họp nên con số tham dự đã không như sự mong đợi của nhóm vận động.  Đa số những người tham dự là những khuôn mặt quen thuộc của làng.

Hiện diện trong buổi họp là các đại diện địa phương từ Arkansas, Texas, Fort Meyers, Central North Florida, và một số anh chú trong nhóm vận động.  Do số lượng tham gia chưa đông đủ như nhóm vận động đã ao ước nên buổi họp chỉ giới hạn trong khuôn khổ thảo luận về hình thức tổ chức, chứ chưa tiến hành công việc bầu ban Điều Hành của hội.  Vả lại, họp trực tuyến cũng là hình thức mới, nên một số người đã vào không được, do cản trở về kỹ thuật.  

Dù vậy, buổi họp đã gặt hái một đôi điều khá quan trọng.  Người ta có thể nhìn thấy mặt nhau, thăm hỏi để tăng thêm tình gắn bó An Bằng.  Người ta có thể nghe giọng nói thân quen của nhau để hiểu ra sự tương đồng nơi con người An Bằng.  Người ta có thể đào sâu vào dự thảo để bổ sung thêm vài khía cạnh cần thiết để một tổ chức có thể ra đời trôi chảy.  Nhưng quan trọng hơn hết, những người tham dự buổi họp đã ủng hộ một Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại ra đời.

Được biết, nhóm vận động, dẫn đầu bởi tiến sĩ Lê Đức Long, dự tính sẽ tiến hành công việc bầu ban Điều Hành vào kỳ họp tháng sau.  Chi tiết sẽ được phát tán rộng rãi.  Theo tiến sĩ Long cho biết, ngày bầu ban Điều Hành được dời lại vì muốn sự tham gia đông đủ của nhiều người An Bằng ở lần sau.  Nếu kỳ sau mà vẫn có số lượng như vậy thì nhóm vận động cũng sẽ tiến hành bầu cử.  Điều làm cho nhiều người suy tư đó là, ai ai cũng muốn có hội đồng hương nhưng sợ vào họp, vì sẽ bị đại hội đề cử vào các nhiệm vụ trong Ban Điều Hành.  Điều này cũng dễ hiểu thôi.  Do cuộc sống tất bật, ít ai có đủ thời gian để hy sinh cho một tổ chức bất vụ lợi.  Nhân tài của người An Bằng không hề thiếu, nhưng ở xứ sở này, thời gian vẫn là yếu tố đòi hỏi cần thiết để vận hành một tổ chức lâu dài.  Có lẽ nhóm vận động đang chờ đợi nhân tài có huyết tâm và đầy đủ thời gian để phục vụ đó.

Tổ chức này nhắm để sự tồn vong di sản văn hóa của người An Bằng để làm chủ trương và lấy đó làm tầm nhìn dài hạn.  Liệu 20, 50, hay 100 năm sau người An Bằng có giữ được tình đoàn kết như hôm nay chăng?  Từ mối ưu tư đó và dựa vào nền tảng sinh hoạt của mỗi địa phương, hội đồng hương An Bằng Hải Ngoại sẽ tìm ra những phương hướng hữu hiệu để gắn kết, biểu đạt, tô bồi, gìn giữ, và phát triển tinh thần của người An Bằng nơi thế hệ tương lai.  Công việc này đòi hỏi nhân sự có khả năng, tâm huyết, và thời gian mới có thể hình thành ở bước đầu được.  Mỗi người một bàn tay, tùy theo sở trường của từng cá nhân – sẽ là viên gạch cho nền móng lâu bền.  Tuy nhiên, những vị tham dự buổi họp vừa qua đã có đầy đủ các yếu tố đó.  Nếu họp kỳ sau mà vẫn có số lượng người ít như vậy thì Ban Điều Hành cũng sẽ được hình thành.

Qua buổi họp, nhiệm vụ kế sau của các đơn vị địa phương và nhóm vận động là tiếp tục kêu gọi những bàn tay phục vụ ấy để chuẩn bị cho phiên họp kỳ sau.  Trong thời gian này, những người An Bằng khắp nơi ở hải ngoại sẽ được liên lạc bởi các vị này, hầu tạo một không khí đầy đoàn kết cho kỳ họp chính thức qua hình thức trực tiếp tương tự.

Bài: Văn Đình Lang Quân

Meeting Result of Establishment of An Bang Abroad Association

An Bang Abroad News

On July 21, 2020, at 9 pm Eastern US time, an online meeting on Google Meet took place with over 35 An Bang representatives attending. The meeting was widely announced via an invitation posted on anbangnews. Perhaps, due to the meeting time being forgotten, the attendance did not meet the expectations of the liaison group. The majority of the attendees were familiar faces of the An Bang village.

Present at the meeting were local representatives from Arkansas, Texas, Fort Myers, Central North Florida, and some members of the liaison group. Because the number of participants was not enough compared to what the liaison group had hoped for, the meeting was limited to the framework of the discussion on the organization’s direction.  Voting for the Executive Board did not occur. Besides, online meeting was also a new form, some people might not access it easily due to technical obstacles.

Even so, the meeting resulted in other aspects that were quite important. Participants could see each other’s faces to deepen their friendship. They could listen to each other’s familiar voice to understand the similarities in An Bang people. Everyone could dig into the organizational draft to modify other aspects needed for an organization to be able to launch smoothly. But most importantly, those who attended the meeting supported the establishment of the An Bang Abroad Association.

Reportedly, the liaison group, led by Dr. Le Duc Long, is expected to conduct the voting of the Executive Board at the next meeting. Details of this meeting will be widely announced. According to Dr. Long, the Executive Board voting date has been rescheduled when there is a full participation of many Anbangers in the next meeting. If the number of participants is similar to the previous meeting, the liaison group will go on to conduct the voting. 

Other Anbangers supported the establishment of the An Bang Abroad Association, but refused to take any responsibility within the Executive Board.  Therefore, the meeting did not fully turn out as expected. This is understandable. Because of the busy life, only a few people have enough time to sacrifice their time for a non-profit organization. An Bang is not lacking in talents, but nowadays, time is still a necessary factor to run a long-term organization. Perhaps the liaison team is waiting for the talented and dedicated personnel to serve the board.

This organization aims to preserve the cultural heritage of An Bang people as a long-term vision. Will 20, 50, or 100 years later, the An Bang community still keep its solidarity just like today? From that concern and on the basis of the activities of each An Bang community in their respective local areas, An Bang Abroad Association will find effective ways to connect, express, enrich, preserve, and develop the An Bang spirit, for the benefit of future generations. This job requires competence, enthusiasm, and time from personnel at the early stage. Each person a hand, depending on the individual’s strengths – will be a brick for a lasting foundation. It appears that those who attended the last meeting had all of these elements. If there is still a small number of people in the next meeting, the Executive Board will just have to be formed.

Also from the meeting, the next task for the local representatives and the liaison group is to continue calling on those serving hands to prepare for the next meeting session. During this time, Anbangers will be contacted by them, in order to create an atmosphere of solidarity for the official meeting which will be held in a similar online format.

Van Dinh Lang Quan