Táo đầu tiên của kỳ đua truyền thống lần thứ 124 như sau:

Giải Thôn Số Ghe
1 Trung Định Hải 5
2 An Mỹ 2
3 Bắc Thượng 1
4 Bắc Thượng 6
5 Trung Định Hải 4
6 An Mỹ 3
Một số hình ảnh: