KHÓA TU TUỔI TRẺ-SUMMER YOUTH RETREAT
From Friday July 5, 2024 to Sunday July 7, 2024
at Tổ Đình Thiện Tường-Thien Tuong Temple, 5037 W 83rd street, Burbank IL 60459
Do Tăng thân Trúc Lâm-Tây Thiên Canada hướng dẫn.
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật,
Kính thưa quý Phật tử xa gần,
Giáo dục con em với nền giáo dục Phật giáo là nhu cầu tất yếu để duy trì truyền thống đạo đức và tâm linh của dân tộc nơi Hải Ngoại nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Con cái chúng ta nên hư như thế nào, tương lai Phật giáo Việt Nam ở Hải Ngoại ra sao…đều tùy thuộc vào sự quan tâm của cha mẹ, thầy cô và những người lãnh đạo tinh thần đối với các em.
Ý thức được tầm quan trọng của việc giáo dục, tạo sân chơi vui vẻ và lành mạnh cho các em trong mùa hè, Tổ Đình Thiện Tường Burbank IL tổ chức và Tăng Thân Trúc Lâm-Tây Thiên Canada hướng dẫn khóa tu mùa hè cho các em trong tinh thần vui để học, học để tu sửa, tu sửa để nên người hữu dụng cho gia đình, xã hội và Phật giáo tương lai.
Kính mời các bậc phụ huynh chia sẻ, giới thiệu bạn bè, và đưa con em mình về tham dự khóa tu tuổi trẻ mùa hè.
Sakya Minh-Quang
Ghi danh qua điện thoại: (503)756-1231; (773)280-4842; (217)419-4550
Ghi danh qua email: tuvienthientuong@gmail.com
Tham khảo qua facebook: thien tuong temple or Tu Viện Thiện Tường
+Chùa cung cấp miễn phí ẩm thực và chỗ nghỉ cho các em và phụ huynh tham dự khóa tu.
+Phụ huynh có thể tùy hỷ cúng dường

Friday July 05, 2024
Day 1: Introduction to Mindfulness
9:00 am – 9:30 am: Welcome and Introduction
9:30 am – 10:30 am: Mindful Breathing exercise
10:30 am – 11:00 am: Snack Break
11:00 am – 12:00 pm: Guided Nature Walk
12:00 pm – 1:00 pm: Mindful Lunch
1:00 pm – 2:00 pm: Yoga and Relaxation
2:00 pm – 3:00 pm: Dharma Sharing
3:00 pm – 3:30 pm: Snack Break
3:30 pm – 4:30 pm: Group games
5:00 pm-5:30 pm: Light Dinner
5:30 pm-6:30 pm: Open air activities
7:00 pm-8:00 pm: Learning Dharma Songs
8:00 pm-9:00 pm: Free Time
9:00 pm: Sleep in Mindfulness

Saturday July 06, 2024
Day 2: Cultivating Compassion
6:00 am: wake up and personal hygiene
7:00 am: Outdoor Walking meditation
8:00 am: Breakfast
9:00 am – 9:30 am: Morning Meditation
9:30 am – 10:30 am: Storytelling Session
10:30 am – 11:00 am: Snack Break
11:00 am – 12:00 pm: Pebble Meditation
12:00 pm – 1:00 pm: Mindful Lunch
1:00 pm – 2:00 pm: Total Relaxation
2:00 pm – 3:00 pm: Mindful Movements
3:00 pm – 3:30 pm: Snack Break
3:30 pm – 4:30 pm: Dharma Sharing (Loving Kindness)
5:00 pm-5:30 pm: Light Dinner
5:30 pm-6:30 pm: Outdoor Group activities
7:00 pm-8:00 pm: Learning Dharma Songs
8:00 pm-9:00 pm: Free Time
9:00 pm: Sleep in Mindfulness

Sunday July 07, 2024
Day 3: Inner Peace and Gratitude
6:00 am: wake up and personal hygiene
7:00 am: Outdoor Walking meditation
8:00 am: Breakfast
9:00 am – 9:30 am: Guided Meditation
9:30 am – 10:30 am: Gratitude Journaling
10:30 am – 11:00 am: Snack Break
11:00 am – 12:00 pm: Group Games
12:00 pm – 1:00 pm: Mindful Lunch
1:00 pm – 2:00 pm: Nature Walk
2:00 pm – 3:00 pm: Closing Remarks from HT Minh Quang
3:00 pm – 3:30 pm: Snack Break, free time, head home