Hôm Chủ ngày ngăy 9 tháng 11 năm 2014, tại Fort Meyer, Florida – nơi đông đảo người An Bằng sinh sống, đã diễn ra một buổi lễ lạc thành tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát tại chùa Tịnh Quang. Lễ này đã đặc biệt tổ chức nhân dịp vía Đức Quán Thế Âm Xuất Gia.

Dù sinh sống ở đâu, tượng Quán Thế Âm hay tượng Đức Mẹ vẫn là hình ảnh đáng ghi nhớ ở người An Bằng.  Đây là biểu tượng của mẹ, của niềm tin che chở bao khó khăn, của sự bao dung vô hạn lượng.  Cho nên, đức tin của người An Bằng, dù đạo này hay đạo kia, luôn thành khẩn thiết tha, để ghi ân và nhớ ân.

Trong phần thuyết pháp và hành lễ, nhận thấy có Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, từ Chùa Việt Nam tại Houston, Texas chứng minh.  Đây là vị cao tăng được dân An Bằng mến mộ. Vì vậy, tuy Chùa Tịnh Quang không phải của người An Bằng nhưng đã lôi kéo trên 100 người An Bằng tham dự.  Đây cũng là dịp họ gặp gỡ nhau.

Tin & Hình: Văn Thị Liên