Theo truyền thống hằng năm, cứ mỗi lần đến ngày 16/8 âm lịch, tại lăng Ông Ngư, Ban cúng tế làng An Bằng tiến hành lễ kỵ Ngài nhằm cung kính đến những “Vị thần của biển cả” đã che chở và phù hộ cho con dân An Bằng ra lộng vào khơi được bình an, mùa màng bội thu.  Đồng thời qua đó cũng cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an đối với những người con An Bằng ở khắp mọi nơi trên toàn thế giới.

Thông thường, ba năm Làng tổ chức đại kỵ một lần và mời toàn thể các ban nghành tại địa phương cũng như các hội đồng hương của làng đi làm ăn xa.  Năm nay, việc cúng lễ đơn giản hơn. Thành phần tham dự gồm các quan viên chức sắc tân và cựu thành phần. Mặc dù vậy, nhưng các bước tiến hành nghi lễ vẫn diễn ra trang nghiêm dưới sự chủ lễ của ông Cựu bộ Hồ Quýnh, thầy lễ Văn Đình Nam và Hồ Quốc cùng hai lệnh chiêng ông Lê Trọng và lệnh trống ông Văn Đình Nhơn, các trầm, biện Văn Tấn Bình, Huỳnh Tỳ, Trần Kế.  Riêng ông Văn Đình Năm đương kim thủ bộ gặp sự cố nên có tham dự chứ không trực tiếp chủ lễ.                                                                            

Mở đầu là phần cáo thỉnh từ các mộ Ngài, tiếp là ba hồi phèng la, chiêng, trống và dâng lễ của vị chủ lễ, đại diện các tân và cựu thành phần dâng lễ, thiêu hoá vàng mã và kết thúc nghi lễ, sau cùng là tiệc thân mật.

Tin: Lê Bát