A Thank You Message from Dr. Phung’s Family.

CẢM TẠ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Gia quyến chúng tôi xin chân Thành cảm Tạ:

  • Quí Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng, Ni
  • Cô Bác Nội Ngoại
  • Quí vị Quan Khách, Cùng Bạn Bè Thân Hữu Gần xa

Đã đến hộ niệm, thăm viếng, gởi vòng hoa, cùng gởi lời chia buồn, và tiễn đưa linh cữu con chúng tôi là Lê Minh Phụng, pháp danh Liễu Thăng đến nơi An Nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì thiếu sót, kính xin quí vị niệm tình lượng thứ.

Thay Mặt Gia Quyến
Cha: Lê Tấn Giai
Mẹ: Trương Thị Yến

*****

We would like to thank you for your prayers, visitations, farewell, and condolences whether in person, through text or social network for the lost of our son Phung Le. While we were confused by this, if there were mistakes from our end, we ask for your forgiveness.

Phung’s Family:
Giai Le, Father
Yen Truong, Mother