5/6/2015
 Tin Buồn từ An Bằng

Mệ Hồ Thị Vện pháp danh Nguyên Tôn đã qua đời vào ngày 2 tháng 5 năm 2015 tại An Bằng, hưởng thọ 92 tuổi.  Nguyện cầu hương linh Mệ vãng sanh về Cực Lạc.

ABN/LV