Tin buồn từ Texas:  Mệ Trương Thị Bê, pháp danh Nguyên Thọ, vừa qua đời tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.  Hưởng thọ 70 tuổi.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

Cáo Phó

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần, Mẹ, bà nội, bà ngoại của chúng tôi là:

Trương Thị Bê
Pháp danh Nguyên Thọ

Sanh ngày 1 tháng 1 năm 1952 tại thôn An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh TT Huế.  Tạ thế ngày 19 tháng 09 năm 2021 (nhằm ngày 13 tháng 08 năm Tân Sửu) tại McKimmey, Texas, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 70 tuổi.

Linh cữu được quàn tại:
Ted Dickey West Funeral Home
7990 President George Bush Turnpike, Dallas, TX 75252

Chương Trình Tang Lễ

Chủ Nhật, Ngày 26 tháng 9, 2021

 • 9:00 AM – 11:00 AM:  Lễ Nhập Liệm, Thành Phục & Cầu Siêu
 • 12:00 PM – 6:00 PM:  Thăm Viếng
 • 6:00 PM – 7:00 PM: Lễ Tịch Điện & Cầu Siêu

Thứ Hai, Ngày 27 tháng 9, 2021

 • 9:00 AM – 11:00 AM: Thăm Viếng
 • 11:00 AM – 12:00 PM:  Lễ Tưởng Niệm
 • 12:00 PM – 1:00 PM: Lễ Khiển Điện, Di Quan và Hỏa Táng

Tang gia đồng kính báo:

 • Trưởng nam: Huỳnh Thọ pd Quảng Lộc, vợ Hoàng Thị Nyna, pd Nhuận Tuệ
 • Thứ nam: Huỳnh Tấn Chấu pd Quảng Dũng, vợ Văn Trần Tú Trinh, pd Tâm Linh Giác
 • Trưởng nữ: Huỳnh Thị Cả, pd Nguyên Cân, chồng Hồ Tôn pd Nguyên Phúc
 • Thứ nữ: Huỳnh Như Thuận (Thích Nữ Phổ Châu)
 • Thứ nữ: Huỳnh Thị Hồng Phi pd Quảng Hồng, chồng Lý Binson pd Quảng Chánh
 • Thứ nữ: Huỳnh Thị Mỹ Nhung pd Quảng Diễm, chồng Ivy Joel
 • Thứ nữ: Huỳnh Tâm Nguyên pd Quảng Mỹ
 • Thứ nữ: Huỳnh Tâm Duyên pd Quảng Phương
 • Thứ nữ: Huỳnh Thanh Thủy pd Quảng Trang, chồng Thái Lê Alexander
 • Các chaud nội và ngoại: Huỳnh Leilani, Huỳnh Huy Sean, Lý Grayson, Lý Jackson, Ivy Huỳnh Linh Gwyneth