An Bang

Nguồn Gốc An Bằng

An Bằng, tên gọi của một Làng nhỏ nằm trên một cồn đảo sát bờ biển Nam Hải giữa cửa Thuận An và cửa Tư Hiền, cách thành phố Huế khoảng 25 cây số về hướng Đông Nam.  Vùng đất nầy đã được khai thác bởi một số người lái thuyền (gốc Quảng Bình) nhân chuyến đưa Chúa Nguyễn Hoàng từ Thanh Hóa vào tham quan xứ Thuận Quảng năm 1571.  Số người lái thuyền trong chuyến hải du đó là những vị Tổ Tiên khai canh vùng đất An Bằng hiện nay.  Tại đây, người dân sống bằng nghề đánh cá và được truyền từ thế hệ nầy sang thế hệ khác cho mãi đến hôm nay.  Vốn được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nhỏ, hàng ngày tiếp cận với biển nước, an vui với cảnh sống đạm bạc, không bon chen, không tranh chấp đua đòi, nhờ vậy mà người dân Làng được huân tập sự hiền lương chất phác, biết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau trên mọi hoàn cảnh và tình huống.  Nếp sống nầy cũng được lưu truyền cho đến thế hệ ngày nay.

Our An Bang Roots

Along the South Sea coastline, between Thuan An and Tu Hien straits, and approximately 25 kilometers southeast of Hue city, there is a village named An Bang. This land was exploited by some boatmen (Quang Binh origin) who sail cruised Lord Nguyen Hoang from Thanh Hoa to Thuan Quang as a sightseeing journey in 1571. The people in that sailing boat are our ancestors, who founded An Bang lands today.  The primary occupation of An Bang is fishing.  Since it is a small village, with daily access to the ocean, people are happy with the meager scene, without hustling, without competing with each other.  Rather, they have been taught to enjoy the nature and virtuously help each other out in all circumstances and situations. This simple lifestyle is being passed down to this generation.

Anbangnews