Tin buồn từ tiểu bang Florida

Ông Hồ Văn Rê, pháp danh Không Khánh, sinh năm 1939 tại An Bằng, Vinh An, Phú Vang, Huế, đã tạ thế vào ngày 11 tháng 9 năm 2019.

Hưởng thọ 80 tuổi.

Chương Trình Tang Lễ:
Linh cữu được quàn tại Craig-Flager Palm Funeral Home (511 Old Kings Road South, Palm Coast, FL 32136)

Thứ Sáu, ngày 13-9-2019, lúc 19:30 – Tụng kinh tại tư gia
Thứ Bảy, ngày 14-9-2019, lúc 13:30 – Lễ Nhập Liệm, Bạch Phật Khai Kinh, Phục Hồn Thành Phục, Đại Lễ Kỳ Siêu, Thuyết Pháp Độ Linh
Chủ Nhật, ngày 15-9-2019, lúc 10:00 – 11:00 – Tiếp đón quan khách; 11:00 – 12:00 – Lễ Khiển Điện, Triệt Linh Sàng, Di Quan.

Linh cữu được an táng tại Deltona Memorial Funeral Home & Deltona Memorial Gardens, địa chỉ: 1295 Saxon Blvd, Orange City, FL 32763