Tìn buồn từ Colorado:  Ông Lê Anh Tuấn, pháp danh Nguyên Anh, vừa qua đời tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado.  Sau đây là cáo phó của gia đình.

CÁO PHÓ

Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng cô bác Nội Ngoại, thân bằng quyến thuộc và bạn bè gần xa.  Cha, em của chúng tôi là:

Lê Anh Tuấn
Pháp danh: Nguyên Anh

Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1964 (Giáp Thìn), vừa tạ thế vào lúc 23h25’ ngày 19 tháng 09 năm 2021, nhằm ngày 13 tháng 08 năm Tân Sửu, tại bệnh viện Porter Adventist Hospital, thành phố Denver, tiểu bang Colorado.

Hưởng dương: 57 tuổi.

Tang lễ được tổ chức tại nhà quàn Olinger Crown Hill Mortuary & Cemetery
7777 West 29th Ave., Wheat Ridge, CO 80033, Tel: 303-233-4611

Chương Trình Tang Lễ: Thứ Ba, Ngày 28 tháng 9 năm 2021

  • 09:30 AM – 12:00 PM: Lễ Nhập Liệm, Khai Khai, Phục Hồn Thành Phục, Đại Lễ Cầu Siêu, Thuyết Linh
  • 01:00 PM: Thăm Viếng
  • 02:00 PM: Lễ Khiển Điển, Di Quan, Lời Cảm Niệm và Cảm Tạ của Tang Quyến
  • 03:00 PM: An Táng – Hoàn Mãn

Tang gia đồng kính báo

  • Trưởng nam: Ryan Nguyên Anh Lê
  • Thứ nam: Bradon Nguyên Chí Lê
  • Cùng toàn thể tang gia

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì thiếu sót, kính xin quý vị niệm tình tha thứ.  Tang gia đồng bái tạ.

Cáo Phó Này Thay Thế Thiệp Tang