Chủ Trương/Our Policies

 • Cung cấp tin tức đáng tin cậy. (To provide reliable news.)
 • Không đả kích chính trị và tôn giáo. (Not to involve in politics and religions.)
 • Không chỉ trích một đoàn thể hoặc cá nhân nào. (Not to criticize a specific organization or an individual.)
 • Luôn tôn trọng độc giả. (Always respect our readers.)
 • Sẵn lòng học hỏi. (Strive to learn.)
 • Vui chơi lành mạnh. (Have fun!)

Điều Lệ/Our Rules

 • Anbangnews sẽ không đăng bài của bạn nếu không phù hợp với chủ trương. (We reserve the rights not to publish your articles if they do not meet our policies.)
 • Bài viết gửi cho Anbangnews nên ghi rõ tác giả, điện thư hoặc điện thoại liên lạc. (When submitting your articles, please provide the author and contact information.)
 • Nếu bài đã đăng ở một website khác, vui lòng trích dẫn nguồn gốc. Cũng vậy, nếu lấy bài viết từ trang nhà An Bằng, vui lòng trích dẫn chúng tôi. (If the article has been published elsewhere, please cite the sources. Likewise, please give us credits if our articles are re-distributed to other sites.)
 • Bài đã chọn đăng ở Anbangnews, vui lòng đừng gửi cho website khác, ngoại trừ tác giả giữ bản quyền. (If your article has been selected or published on Anbangnews, please do not publish elsewhere, except the author of the article.)
 • Những comments trên website này cần được tế nhị, tránh gây những bất đồng trên sân chơi lành mạnh này.  (The comments on this website should be delicate, avoid causing unnecessary disagreements on this healthy playground.)

Nội Quy/Our Guidelines

Nhân viên nội bộ của Anbangnews nên theo các nội quy sau đây, trước khi cho đăng bài ở trang đầu. The Anbangnews Staffs should follow these guidelines, prior to publishing articles to the front page:

 • Kiểm chứng nội dung phù hợp với chủ trương. (Verify the contents of articles, accordingly to our policies.)
 • Liên lạc với tác giả và cho biết bài có chọn đăng hay không. (Contact the authors to inform them whether their articles will be published.)
 • Kiểm chứng bài viết đã được đăng ở mạng khác hay chưa (bằng cách copy một câu văn gồm 10-15 chữ và paste ở Google Search). (Verify the source whether it has been published elsewhere by copying a sentence of 10 to 15 words and then paste into Google Search.)
 • Trước khi đăng, duyệt lại chính tả hoặc dịch sang một ngôn ngữ khác, nếu cần thiết. (Prior to publishing, ensure grammars and spellings are correct, translate the article where necessary.)
 • Có quyền không đăng bài viết, hoặc chuyển bài viết qua nhóm chủ nhiệm. (Have the authority to refuse publishing articles. When necessary, forward them to the Administrators for further evaluation.)
 • Tôn trọng tác giả qua mọi giao tiếp. Respect the authors through all communications.

Email liên lạc: anbangeditor@gmail.com