Anbangers – if you are a high school senior with a GPA of 2.70 or above, you might be qualify for this scholarship.

The AnBangProfessionals is offering scholarships for An Bang High School seniors.  To qualify, please fill out the application that is available for download below, and send it to the An Bang Professionals at anbangprofessionals@gmail.com.  Remember to include an essay, resume, and school transcript.  This scholarship is worth a minimum of $ 1,000 per year to assist you with your college expenses.

Dr. Dustin Huynh has announced this scholarship and among other things, on the ABP Page.

Hi Professionals,
First of all, ABP wants to wish everyone well and safe during this tough time. We want to provide some updates as to what has been going on with ABP during this tough time. The Board was able to have several meetings. First part of the agenda is ABP wants to welcome Dr. Ly Nguyen to the Board of Trustee. Dr. Nguyen comes to ABP with multiple background. She is a well known Ophthalmologist with multiple clinic locations. She is also Orlando’s Doctor of the Year for 2020 and 2021, she is also Women of the Year for Orlando as well. She came with abundant of experiences. We are very honored to have her as a Board Member. She’s already been helpful and committed to improve ABP ever since she is a part of ABP. Thank you Dr. Ly Nguyen. Second, ABP will be reaching out to various community members to fill our Board of Advisor. So please be on the look out or contact us if interested in advising us and helping us improve and carry out our mission. Third, we finally collected all the money from Facebook during our last fundraising for the Central Vietnam flood victims. This is our first Facebook fundraising and didn’t realized it would take so long to collect the money. Fortunately, Vietnam flood victims still need the aid and we are currently working to distribute the aid to the victims. Again, 100% collected are being distributed. More to come on this matter. Lastly, ABP created scholarships for high school seniors (2/year). Please see attachment for application and scholarship criteria. Thank you everyone and hope everyone have a wonderful and safe new year!
ABP

Học Bổng Cho Học Sinh Trung Học

Học bổng này được tài trợ bởi Hội Chuyên Gia An Bằng dành cho các em học sinh trung học lớp 12. Để tham gia, các bạn có thể tải đơn xuống và điền vào rồi gởi lại cho nhóm điều hành tại anbangprofessionals@gmail.com, kèm theo một bài luận văn, lý lịch, và hồ sơ học bạ với số điểm GPA trên 2.70. Học bổng này trị giá tối thiểu $1,000 cho mỗi năm, trợ phí cho đại học.

Dưới đây là lời tuyên bố của bác sĩ Dustin Huỳnh về các mục chung chung của hội, trong đó co mục học bổng.

Lời đầu tiên, ABP muốn chúc mọi người luôn khỏe mạnh và bình an trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi muốn cung cấp một số cập nhật về những gì đã xảy ra với ABP trong thời gian khó khăn này. Hội đồng có thể có một số cuộc họp.

Phần đầu tiên của chương trình là ABP muốn chào đón bác sĩ Lý Nguyễn vào Hội đồng Quản trị. Bác sĩ Nguyễn đến với ABP với nhiều nền tảng. Cô ấy là một bác sĩ Nhãn khoa nổi tiếng sở hữu nhiều văn phòng. Cô ấy cũng là Bác sĩ của năm ở Orlando cho năm 2020 và 2021, cũng là Phụ nữ của năm cho Orlando. Cô ấy có rất nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi rất vinh dự có cô ấy là Thành viên Hội đồng quản trị. Cô ấy đã rất hữu ích và cam kết cải thiện ABP kể từ là thành viên của ABP. Cảm ơn bác sĩ Ly Nguyen.

Thứ hai, ABP sẽ liên hệ với các thành viên cộng đồng khác nhau để điền vào Ban Cố vấn của chúng tôi. Vì vậy, vui lòng theo dõi hoặc liên hệ với chúng tôi nếu quan tâm đến việc làm cố vấn cho chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện và thực hiện sứ mệnh của mình.

Thứ ba, cuối cùng chúng tôi đã thu được toàn bộ số tiền từ Facebook trong lần gây quỹ cho đồng bào lũ lụt miền Trung Việt Nam. Đây là lần gây quỹ đầu tiên trên Facebook và chúng tôi đã không biết rằng nó đã mất quá nhiều thời gian để thu được tiền. May mắn thay, nạn nhân lũ lụt ở Việt Nam vẫn cần viện trợ và chúng tôi hiện đang làm việc để phân phát hàng cứu trợ cho các nạn nhân. Một lần nữa, 100% số tiền ủng hộ sẽ được phân phối.

Cuối cùng, ABP đã tạo học bổng cho học sinh cuối cấp trung học (2 / năm). Vui lòng xem đơn đính kèm để biết các điều kiện ứng tuyển của học bổng.
Cảm ơn tất cả mọi người và hy vọng mọi người có một năm mới tuyệt vời và an toàn!

ABP