Ngày 13 Tháng 08 Năm 2021

Tâm Thư Kêu Gọi
Tổ Chức Lễ Hội Đua Thuyền 2022

Kính gửi:

 • Quý vị lãnh đạo tinh thần hai tôn giáo của người An Bằng
 • Quý niên trưởng đã dày công xây dựng An Bằng từ quốc nội đến hải ngoại
 • Quý thành viên trong Ban Cố Vấn
 • Quý Chi Hội Trưởng và Đại Diện Địa Phương Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại 
 • Quý con dân làng An Bằng

Kính thư liệt quý vị,

Tính đến nay, Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại đã tròn một năm kể từ khi thành lập, nhưng vì cơn đại dịch nên những công việc nằm trong dự án chưa được thực hiện. Ngoài sự hoàn thành bản tin Xuân Kỷ Hợi và sự vận động cứu trợ bão lụt miền trung trong tình huống cấp bách thì hầu như hội chưa thực hiện được các mục khác đã vạch ra. Có lẽ chúng ta ai cũng đã hiểu được sự kéo dài không ngừng của cơn đại dịch đã làm chậm lại hay ngưng đi mọi hoạt động. Hiện nay, dù mọi thứ, kể cả các công ty lớn hay doanh nghiệp nhỏ, đang dần dần trở lại bình thường, nhưng biến chủng của cơn đại dịch cũng đang tạo thêm một mối lo ngại chung.  Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp tục lệ thuộc và sợ hãi cơn đại dịch này thì chúng ta sẽ mãi mãi không có bất kỳ một hoạt động nào. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng, sự lo ngại của cơn đại dịch đã dần vơi đi do đa số chúng ta đã chích ngừa và luôn tuân thủ theo khuyến cáo của giới chức địa phương. Thế nên, Ban Điều Hành Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại đã quyết định tiến hành kế hoạch sinh hoạt theo dự án của Hội cho năm 2022. Đó là, tổ chức Lễ Hội Đua Thuyền vào hè 2022. 

Để đáp ứng nhu cầu và thực hành dự án của Hội, Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại đã triệu tập Phiên Họp Bầu Ban Tổ Chức Lễ Hội Đua Thuyền (BTCLHĐT) – Hè 2022 vào ngày 18, tháng 8, 2021. Tuy buổi họp chỉ được trên dưới 30 vị tham dự, nhưng hầu như đã có đầy đủ người đại diện các địa phương và Chi Hội nên sự hình thành BTCLHĐT không có gì trở ngại. Với số phiếu 100% của những vị tham dự, đã tín nhiệm ông Văn Đình Cường (AKA Lê Trúc) làm Trưởng Ban Tổ Chức cho Lễ Hội Đua Thuyền lần đầu tiên tại hải ngoại vào Hè 2022 (xin nhấn vào đây để xem biên bản họp). 

Chúng tôi nhận thấy rằng, Lễ Hội Đua Thuyền là một truyền thống cao đẹp mà Ông Bà, Tổ Tiên An Bằng đã gìn giữ hơn 400 năm qua. Và có lẽ đây cũng là một sự cần thiết để trao truyền lại cho thế hệ con em ở hải ngoại. Vậy, chúng tôi xin kêu gọi tất cả bà con An Bằng chung tay với BTCLHĐT để đưa buổi Lễ Hội Đua Thuyền đi đến sự thành công tốt đẹp. Trong nay mai, những tin tức về lễ hội đua thuyền hay các buổi họp có liên quan đến lễ hội đua thuyền sẽ được ban tổ chức cập nhật.

Trân Trọng,


Hội Trưởng Lê Đức Long

 

Dear:

 • Religious Leaders of An Bang
 • An Bang Elders who devoted their time and effort to building An Bang from Domestic to Abroad
 • Members of the Advisory Board
 • Executive Boards of  Local Chapters
 • Committee Chairs and Members 
 • All Anbangers,

As of today, the An Bang Association Abroad has been formed for one year, yet not all activities included in its plan have been carried due to the COVID-19 pandemic. To be specific, besides completing the 2021 New Year’s Newsletter and urgently helping the flood victims in Central Vietnam, other activities have been halted. Without a doubt, the incessant prolongation of the pandemic has slowed down the organization’s activities. However, if we continue to fear this pandemic, we will forever be without any activity.  Currently, despite businesses, ranging from big companies to small enterprises, have returned to their normal operations, the Covid-19 variant still causes concerns for some of us.  If we continue to be hesitant due to this pandemic, we will end up having our planned activities untouched. I personally notice that the fear of contracting the virus has gradually disappeared, as most of us have been vaccinated and always followed appropriate precautions established by the local authorities. Therefore, the Executive Board of An Bang Association Abroad has decided to carry out the activities as planned, beginning with the Boat Race Festival in the summer of 2022. 

In order to perform the activities as planned, the An Bang Association Abroad held a meeting to elect the Organizing Committee of the Boat Race Festival (BRF) – Summer 2022 on August 18, 2021. The 30 attendees at this meeting consisted of representatives of almost all local chapters, so the Organizing Committee was formed as expected. With a 100% vote from the attendees, Mr. Van Dinh Cuong (AKA Le Truc) was elected as the Chief of the Organizing Committee for the First An Bang Boat Race Festival Abroad in Summer 2022 (click here to view the full meeting report). 

The Boat Race Festival is a beautiful tradition that An Bang’s ancestors have kept and passed on for more than 400 years, so we feel that it is necessary to pass it on to our children who are living abroad. Therefore, we ask that the An Bang people join us with all hands on deck and help the Organizing Committee to drive the First An Bang Boat Race Festival Abroad to great success.  In the near future, the Organizing Committee will announce details and updates about this event.

Best regards,

 

Long D. Le, President

PDF  below: