Vào ngày 22 tháng 5 năm 2018, một buổi lễ truyền trao chức linh mục cho quý Thầy Phó Tế là: Đaminh Trương Minh Quả, CSCGioankim Nguyễn Binh do Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh thuộc Tổng Giáo Phận Huế tại nhà thờ Phú Cam.

Riêng tại Nhà Thờ Giáo Xứ An Bằng, lễ đón tiếp hai tân linh mục sẽ diễn ra vào lúc 8:30 sáng ngày Chúa Nhật 27 thàng 5 năm 2018.  Đây là niềm vui cho người An Bằng.

Trong thư mời, được biết song thân của tân linh mục Đaminh Trương Minh Quả là ông Giuse Trương Quang và bà Madalena Nguyễn Thị Xuê; song thân của tân linh mục Gioankim Nguyễn Binh là ông Phaolô Nguyeexng Minh và bà Maria Trương Thị Bòn.

Thiệp mời đính kèm: