Thư mời như sau:

Kính mời quý cô bác, o dượng, anh em, và các cháu nội ngoại đến tham dự ngày hội ngộ (Chạp) của họ Lê Văn. The Le Van Family of An Bang Village in America is holding a traditional reunion day.  Time and location are below:

Thời Gian (Date and Time):

July 8, 2018 from 1:00 PM to 6:00 PM

Địa Điểm (Location):

Long Key Natural Area & Nature Center

3501 SW 130th Ave., Davie, FL 33330

Trưởng họ (Miami): Lê Văn Xê

Trưởng Ban Tổ Chức: Lê Văn Cánh