Thư mời như sau:

Kính mời quý cô bác, o dượng, anh em, và các cháu nội ngoại đến tham dự ngày hội ngộ (Chạp) của họ Huỳnh Đặng.

The Huynh Dang Family of An Bang Village in America is holding a traditional reunion day.  Time and location are below:

Thời Gian (Date and Time):

August 05 , 2018 from 14h00

Địa Điểm (Location):

Long Key Natural Area & Nature Center

3501 SW 130th Ave., Davie, FL 33330