Tin Công Giáo An Bằng tại Florida:

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang An Bằng tại Florida sẽ có buổi hội ngộ lần đầu tiên vào năm nay.

Thời Gian:
12 giờ trưa, thứ hai (Memorial Day), ngày 28 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm:
Tree Tops Park, 3900 SW. 100th Ave., Davie, FL 33328

Thư mời như sau:

Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc đại diện Ban Tổ Chức:

  • Trưởng ban: ông Nguyễn Thanh Ngôn, 904-525-7491
  • Phó ngoại vụ: anh Lê Dũng, 954-465-4625
  • Phó nội vụ: anh Văn Đình Tấn, 954-243-7343
  • Phó phụ trách Fort Myers: anh Đào Quyền, 941-276-5038
  • Thư ký, thông tin: anh Lê Văn Khuyến, 954-536-9755
  • Thủ quỹ: anh Lê An, 954-261-1929

Tin: Lê Dũng