Tin buồn từ Trung Định Hải – An Bằng
Ông Nguyễn Văn Tiến
Pháp danh: Quảng Hùng

Sinh Năm:   1927, thường trú tại Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế. Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 9 giờ 05phút, ngày 05 tháng 3 năm 2018 (Nhằm Ngày 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
Hưởng thọ 92 tuổi.
Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Trung Định Hải, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.   Lễ viếng bắt đầu từ 0 7giờ, ngày 6/3/ 2018 (19/tháng giêng / Mậu Tuất) đến 20 giờ, ngày 10/3/2018( 23/tháng giêng / Mậu Tuất ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 07 giờ 0 phút ,ngày 11/3/2018 ( 24/tháng giêng / Mậu Tuất ) . Thay mặt tang quyến: Trưởng nam Nguyễn Văn An đồng kính báo.

 

 

Tin buồn từ An Mỹ- An Bằng
Bà    Trương Thị Hiểu
Pháp danh: Quảng Ngộ

Sinh Năm: 1931 (Tân Mùi ) thường trú tại An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 1 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2018 (Nhằm Ngày 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
Hưởng thọ 88 tuổi.
Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia An Mỹ, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 0 7giờ, ngày 06/3/ 2018 (19/tháng giêng / Mậu Tuất) đến 20 giờ, ngày 10/3/2018 ( 23/tháng giêng / Mậu Tuất ) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 07 giờ 0 phút, ngày 11/3/2018 ( 24/tháng giêng / Mậu Tuất) .  Thay mặt tang quyến:  Trưởng nam Nguyễn Văn Việt đồng kính báo .

Tin buồn từ Bắc Thượng – An Bằng
Bà Nguyễn Thị Diệm
Pháp danh: Nguyên Chiểu

Sinh Năm: 1935 ( Ất Hợi)  thường trú tại Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Do tuổi già sức yếu đã từ trần vào lúc 15 giờ 0 phút, ngày 05 tháng 3 năm 2018 (Nhằm Ngày 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
Hưởng thọ 84 tuổi.
Linh cữu được quàn tại gia đường tư gia Bắc Thượng, An Bằng, Vinh An, Phú Vang, T T Huế.  Lễ viếng bắt đầu từ 0 7 giờ, ngày 07/3/ 2018 (20 /tháng giêng / Mậu Tuất) đến 20 giờ, ngày 10/3/2018 (23/tháng giêng / Mậu Tuất) và được an táng tại nghĩa trang quê nhà: An Bằng, Vinh An vào lúc 7 giờ 0 phút, ngày 11/3/2018 ( 24/tháng giêng / Mậu Tuất) .  Thay mặt tang quyến: Trưởng nam Lê Văn Trung (Khiêm ) đồng kính báo.

Tin : Lê Bát, Nguyễn Nguyên Ngọc, Hoàng Tý, Đặng Danh.