Why Should We Organize a Boat Race Festival?
Tại Sao Chúng Ta Tổ Chức Lễ Hội Đua Thuyền Ở Hải Ngoại?

Trích từ Dự Án Đua Thuyền Hải Ngoại 2022

Background/Purpose – Bối Cảnh và Mục Đích

Boat Race Festival has been a valuable tradition for An Bang Village for hundreds of years.  The event takes place every 3 years to pray for a successful fishing season and to allow young men showcase their skills in boat row while competing for a prize for their locality.  If it were not because of Covid-19, 2020 would mark the 125th festival for An Bang Village.  In other words, this tradition has been around for over 375 years of the 450 years that our village was founded. Lễ Hội Đua Thuyền là một truyền thống giá trị đối với làng An Bằng qua hàng trăm năm qua.  Cuộc lễ hội này diễn ra 3 năm một lần để cầu được mùa biển và tạo cơ hội cho thanh niên trai tráng khoe tài chèo thuyền, cùng lúc tranh giải cho vùng vạn của họ.  Nếu không phải vì dịch bệnh Covid-19 thì năm 2020 vừa qua là cuộc đua đánh dấu lần thứ 125 của làng An Bằng.  Nghĩa là, truyền thống này đã có trên 375 năm của 450 năm làng thành lập.

As of today, the majority of An Bang Villagers (Anbangers) are living abroad.  The population of Anbangers abroad grows significantly everyday, exceeding the population of those who are in An Bang Vietnam.  The Anbangers are known to treasure traditional values everywhere we go.  Thus, the idea of bringing the Boat Race Festival abroad has always been instilled in our thoughts.  On August 18, 2021, an online meeting was called by the An Bang Abroad Association to rally about the thought of organizing this traditional event.  As a result, all attendees from this meeting unanimously voted for this to happen.  An organizing team was formed and the team expressed the interest for this first-time Boat Race Festival to take place in Florida, where the majority of Anbangers reside. Ngày nay, phần đông con dân An Bằng đang sinh sống ở hải ngoại.  Dân số của người An Bằng ở hải ngoại mỗi ngày một tăng lên đáng kể, nhiều hơn cả dân số đang sống tại làng An Bằng ở Việt Nam.  Người An Bằng được biết đến là nhóm người trân quý giá trị truyền thống, dù chúng ta sống bất cứ ở nơi nào.  Vì vậy, cái ý tưởng mang Lễ Hội Đua Thuyền sang hải ngoại vẫn luôn ấp ủ trong chúng ta.  Vào ngày 18 tháng 8 năm 2021, một buổi họp trực tuyến được kêu gọi bởi Hội Đồng Hương An Bằng Hải Ngoại đã diễn ra để bàn về mối ưu tư thực hiện một lễ hội truyền thống này.  Kết quả là, tất cả những người vào họp đã đồng ý cho sự kiện này diễn ra.  Một ban tổ chức đã được hình thành và ban tổ chức này có ước muốn sự kiện đua thuyền truyền thống đầu tiên tại hải ngoại này được diễn ra tại Florida, nơi có rất đông người An Bằng sinh sống.

By no means this event would replace the actual festival that has been around for hundreds of years in An Bang, Vietnam. Being the first time this tradition takes place abroad, many hands are needed to help the Boat Race Festival be successful.  The purposes of this event are as follows:  Sự kiện này không thể nào thay thế lễ hội văn hóa được diễn ra hàng trăm năm ở An Bằng được. Lần đầu tiên tổ chức tại hải ngoại nên cần nhiều bàn tay giúp sức để Lễ Hội Đua Thuyền được thành công.  Mục đích của sự kiện này là:

 1. To commemorate our founding fathers. 
  Để tưởng nhớ đến các vị tiền nhân của làng chúng ta.
 2. To retain the Anbangers’ tradition, suitable in a new environment, and introduce it to our younger generations.. 
  Để gìn giữ nền truyền thống của dân làng An Bằng, thích hợp ở một môi trường mới và để giới thiệu văn hoá này đến với thế hệ trẻ của chúng ta.
 3. To create an opportunity for all Anbangers to reunite and connect.
  Để tạo cơ hội cho người An Bằng gặp gỡ và kết nối.
 4. To create a welcoming atmosphere for all generations of Anbangers to share a common interest in boat races, where the elders can pass down or inspire the traditional values and the youth showcase their skills.
  Để tạo một không khí đón nhận cho người An Bằng từ nhiều thế hệ chia sẻ khao khát chung qua việc đua thuyền, nơi đó các vị cao niên có thể trao truyền hoặc cổ vũ giá trị truyền thống và tuổi trẻ có thể biểu dương thực tài của mình.
 5. To attract Anbangers in other sports as a way to build teamwork.
  Để thu hút người An Bằng chúng ta ở nhiều môn thể thao khác như là một cách để khuyến khích tạo dựng tình đồng đội.
 6. To create a fun and memorable event for Anbangers of all ages, including children.
  Để tạo một sự kiện vui vẻ và đáng nhớ cho người An Bằng ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả trẻ em.
 7. To display the An Bang solidary and togetherness.
  Để biểu dương sự kiên cố và đoàn kết của người An Bằng.
 8. To bond and have fun during the organizing process.
  Để gắn bó và vui chơi trong tiến trình tổ chức.